سلامت جنسی


از نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سلامت جنسی به یک حالت جسمی،  عاطفی، روانی و اجتماعی خوب در ارتباط با مسائل جنسی اشاره دارد. در واقع  سلامت جنسی صرفا به معنی فقدان بیماری، اختلال عملکردی و نقص نیست. بلکه  عوامل روحی و روانی نیز در این تعریف گنجانده شده است.
در واقع  سلامت جنسی به یک رویکرد مثبت و قابل احترام در روابط جنسی گفته می شود که  در آن فرد از رابطه خود لذت برده و ایمن باشد. ضمن این که وجود اجبار،  تبعیض و خشونت می تواند سلامت جنسی را خدشه دار کند. مولفه دیگری که در  تعریف سلامت جنسی آمده است حفظ حقوق جنسی طرفین می باشد.